Семінар у Брэсце/Семинар в Бресте


Анвер Бикчинтаев

Наталья Павлова

Павел Лисянский


#LexUp

20 лютага 2021 года наша грамадзянская ініцыятыва LexUp правяла семінар аб узаемадзеянні з органамі дзяржаўнай улады па пытаннях рэалізацыі грамадзянскіх ініцыятыў у сферы заканадаўства, праца грамадзянскіх ініцыятыў у палітычным асяродзі. Неабходна адзначыць, што спроба аб'яднаць усе грамадзянскія ініцыятывы грамадства была зроблена ўпершыню ў рамках гэтага семінара. У мерапрыемстве бралі ўдзел спецыялісты па ўзаемаадносінах з органамі дзяржаўнай улады з Расіі і Украіны.

Абмяркоўвалі станоўчы вопыт рэалізацыі змяненняў у крымінальнае заканадаўства, а таксама абмеркавалі перспектывы работы па захаванню бел-чырвона-белага сьцяга. У тым ліку абмяркоўваліся недахопы законапраекта «Аб недапушчэнні гераізацыі нацызму» і «Аб супрацьдзеянні экстрэмізму». Праца ў гэтым кірунку ацэненая станоўча і спецыялістамі былі адзначаны вынікі нашай працы.

У працы семінара прыняла ўдзел Наталля Паўлава (Украіна), спецыяліст па працы з парламентамі Еўрасаюза, кіраўнік аб'яднання "Саюзу жанчын Украіны», выдаўца адзінага ў Еўропе перыядычнага выдання аб парламентарызму.

Наталля распавяла ўдзельнікам аб сусветным вопыце рэалізацыі ініцыятыў, на прыкладзе сваёй арганізацыі і пра тое, як яны рэалізуюць сацыяльныя праекты ў галіне адукацыі і аховы здароўя.

Таксама, сваім вопытам з удзельнікамі семінара падзяліўся і Павел Лісянский (Украіна). Павел памочнік старшыні парламенцкага камітэта Вярхоўнай Рады Украіны па правах чалавека, а цяпер яшчэ і прадстаўнік Упаўнаважанага Вярхоўнай рады Украіны па правах чалавека ў Данбасе. Ён распавёў пра свой вопыт рэалізацыі грамадзянскіх ініцыятыў на прыкладзе вызвалення зняволеных з тэрыторыі ДНР, ЛНР.

На тэрыторыях ДНР, ЛНР знаходзіцца 27 калоній з асуджанымі, якія былі асуджаны да розных тэрмінаў судамі Украіны, а гэта каля 10000 чалавек. Пасля вядомых падзей на Украіне гэтыя тэрыторыі сталі непадкантрольныя Украіне, а асуджаныя ў калоніях засталіся. За гэты час у Украіне выйшла амністыя для асуджаных. Але кіраўніцтва ДНР, ЛНР адмаўлялася адпускаць асуджаных і прымяняць да іх амністыю, бо яны не прызнавалі законаў Украіны. За чатыры гады Паўлу, сумесна са сваёй грамадзянскай ініцыятывай ўдалося вызваліць па амністыі Украіны, практычна ўсіх асуджаных (каля 10000), якія адбываюць пакаранне на тэрыторыі ДНР, ЛНР. Гэта неверагодны досвед і выдатны прыклад таго, наколькі грамадзянскія ініцыятывы важныя ў грамадстве.

У семінары таксама прымалі ўдзел Анвер Бікчынтаеў. Анвер - кандыдат юрыдычных навук, доўгі час уваходзіў у групу Цэнтральнага апарата МУС Расіі па арганізацыі і падрыхтоўцы матэрыялаў для ЕСПЧ і выкананню яго рашэнняў. Катаванні, незаконнае крымінальны перасьлед, неэфектыўнае расследаванне - гэта яго кампетэнцыі.

Цікавы вопыт распавялі калегі з Масквы. Андрэй распавёў пра тое, што яны правялі даследаванне дабрачыннасці ў Расіі і атрымалі лічбы пра тое, што прыватная дабрачыннасць складае 70 млрд. рублёў у год. Разам з тым, дзяржава на вырашэнне сацыяльных праблем у грамадстве марнуе не больш за 50 млрд. рублёў у год. Яны пераканалі ўрад у тым, што калі дзяржава дасць больш магчымасцяў для дабрачыннасці і грамадзянскіх ініцыятыў, то дзяржава, такім чынам, зэканоміць 50 млрд. Рублёў штогод. Грамадзянскія ініцыятывы і дабрачыннасць, у такім выпадку, змогуць самастойна вырашаць многія сацыяльныя праблемы, вызваляючы дзяржава цяжару яго рашэнні і лішніх марнаванняў.

Гэта быў дзівосны вопыт таго, як шляхам эканомікі, грамадзкую ініцыятыву была дадзена магчымасць рэалізацыі яе праектаў самастойна.

Для нашай краіны і тэматыка, фармат мерапрыемства былі унікальнымі. Усім вялікі дзякуй за ўдзел.
#LexUp

20 февраля 2021 года наша гражданская инициатива LexUp провела семинар о взаимодействии с органами государственной власти по вопросам реализации гражданских инициатив в сфере законодательства, работа гражданских инициатив в политической среде. Необходимо отметить, что попытка объединить все гражданские инициативы общества, было предпринята впервые в рамках этого семинара. В мероприятии принимали участие специалисты по взаимоотношениям с органами государственной власти из России и Украины.

Обсуждали положительный опыт реализации изменений в уголовное законодательство, а также обсудили перспективы работы по сохранению бело-красно-белого флага. В том числе обсуждались недостатки законопроекта «О недопущении героизации нацизма» и «О противодействии экстремизму». Работа в этом направлении оценена положительно и специалистами были отмечены результаты нашей работы.

В работе семинара приняла участие Наталья Павлова (Украина), специалист по работе с парламентами Евросоюза, глава объединения «Союза женщин Украины», издателя единственного в Европе периодического издания о парламентаризме.

Наталья рассказала участникам о мировом опыте реализации инициатив, на примере своей организации и о том, как они реализуют социальные проекты в области образования и здравоохранения.

Также, своим опытом с участниками семинара поделился и Павел Лисянский (Украина). Павел помощник председателя парламентского комитета Верховной Рады Украины по правам человека, а теперь еще и представитель Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека в Донбассе. Он рассказал о своем опыте реализации гражданских инициатив на примере освобождения заключенных с территории ДНР, ЛНР.


На территориях ДНР, ЛНР находится 27 колоний с осужденными, которые были осуждены к различным срокам судами Украины, а это около 10000 человек. После известных событий на Украине эти территории стали неподконтрольны Украине, а осужденные в колониях остались. За это время в Украине вышла амнистия для осужденных. Но руководство ДНР, ЛНР отказывалось отпускать осужденных и применять к ним амнистию, так как они не признавали законов Украины. За четыре года Павлу, совместно со своей гражданской инициативой удалось освободить по амнистии Украины, практически всех осужденных (около 10000), отбывающих наказание на территории ДНР, ЛНР. Это невероятный опыт и отличный пример того, насколько гражданские инициативы важны в обществе.

В семинаре также принимали участие Анвер Бикчинтаев. Анвер - кандидат юридических наук, долгое время входил в группу Центрального аппарата МВД России по обеспечению и подготовке материалов для ЕСПЧ и исполнению его решений. Пытки, незаконное уголовное преследование, неэффективное расследование – это его компетенции.


Интересный опыт рассказали коллеги из Москвы. Андрей рассказал о том, что они провели исследование благотворительности в России и получили цифры о том, что частная благотворительность составляет 70 млрд. рублей в год. Вместе с тем, государство на решение социальных проблем в обществе тратит не более 50 млрд. рублей в год. Они убедили правительство в том, что если государство даст больше возможностей для благотворительности и гражданских инициатив, то государство, таким образом, сэкономить 50 млрд. рублей ежегодно. Гражданские инициативы и благотворительность, в таком случае, смогут самостоятельно решать многие социальные проблемы, освобождая государство бремени его решения и лишних трат.

Это был изумительный опыт того, как путем экономики, гражданской инициативе была дана возможность реализации ее проектов самостоятельно.

Для нашей страны и тематика, формат мероприятия были уникальными. Всем огромное спасибо за участие.